MATURA 2014

 

 

Ponowne przystąpienie do egzaminu maturalnego (egzamin w terminie poprawkowym)

 

  1. Ponowny egzamin maturalny (egzamin w terminie poprawkowym) jest przeprowadzany w sierpniu 2014 r., w terminie ustalonym przez dyrektora CKE.
  2. Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który:

 

-     przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w maju/czerwcu w części ustnej i pisemnej i żaden jego egzamin nie został unieważniony

 

-     nie zdał wyłącznie jednego egzaminu obowiązkowego w części ustnej lub pisemnej

 

-     w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu (nie później niż 4 lipca) złożył do dyrektora szkoły pisemne oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu z danego przedmiotu (załącznik 18), zgodnie z deklaracją ostateczną.

UWAGA!!! EGZAMIN MATURALNY PISEMNY W TERMINIE POPRAWKOWYM ZE WSZYSTKICH PRZEDMIOTÓW ODBĘDZIE SIĘ 26 SIERPNIA 2014R. O GODZ. 9:00 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W PISZU (DUŻA SZKOŁA, SALA NR 8). NA EGZAMIN NALEŻY ZGŁOSIĆ SIĘ O 8:30.

 

  1. Absolwent przystępujący do części ustnej egzaminu z języka polskiego może wraz z oświadczeniem złożyć poprawioną bibliografię do tematu zadeklarowanego w deklaracji ostatecznej.
  2. Dyrektor szkoły w terminie 10 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu (nie później niż 7 lipca) przesyła do dyrektora OKE w formie elektronicznej określonej przez OKE informacje o osobach, które złożyły oświadczenie o woli przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym.
  3. Ponowny egzamin (egzamin w terminie poprawkowym) w części ustnej jest przeprowadzany w macierzystej szkole zdającego (między 25 a 29 sierpnia), a w części pisemnej (26 sierpnia) – w miejscach wskazanych przez dyrektora OKE. Informacje o miejscach przeprowadzenia egzaminu pisemnego ogłasza dyrektor OKE na stronie internetowej danej OKE w terminie do 8 sierpnia 2014 r. Informacje o harmonogramie egzaminów ustnych zdający uzyskuje w szkole, w której przystąpił do egzaminu.